Jan Biń­czyc­ki, dzien­ni­karz, biblio­te­karz, ani­ma­tor kul­tu­ry. Publi­ko­wał mię­dzy inny­mi w „Gaze­cie Wybor­czej”, „Prze­glą­dzie”, „Ha!Arcie”, „Kon­tak­cie”, One­cie i Popmo­der­nie. Współ­za­ło­ży­ciel „Tłu­ste­go Dru­ku”, współ­pro­wa­dzą­cy jego wyda­nie w ser­wi­sie Youtu­be (kanał Reset Oby­wa­tel­ski, śro­dy o 22).

Paweł Jasnow­ski, histo­ryk-juda­ista, kry­tyk, lite­ra­tu­ro­znaw­ca, dok­to­rant w Kate­drze Antro­po­lo­gii Lite­ra­tu­ry i Badań Kul­tu­ro­wych. Wykła­dał w Insty­tu­cie Juda­isty­ki Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Sta­ły współ­pra­cow­nik tygo­dni­ka „Poli­ty­ka”. Współ­za­ło­ży­ciel i redak­tor naczel­ny „Tłu­ste­go Dru­ku”. Opra­co­wa­nia nauko­we ogła­szał m.in. w „Kwar­tal­ni­ku Histo­rycz­nym”, „Acta Polo­niae Histo­ri­ca”, „Scrip­ta Juda­ica Cra­co­vien­sia” i „Tek­stach Dru­gich”. Jego tek­sty moż­na zna­leźć m.in. w „Tygo­dni­ku Powszech­nym”, „Zna­ku”, „Nowych Książ­kach”, „Twór­czo­ści”, „Odrze”, i „Res Publi­ce Nowej”.

dr Iza­bel­la Sariusz-Skąp­ska, redak­tor książ­ki nauko­wej, wła­ści­ciel LARDEMER FIRMA EDYTORSKA, nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Autor­ka publi­ka­cji nauko­wych i popu­lar­nych. Współ­two­rzy­ła Rodzi­ny Katyń­skie, od 1996 we wła­dzach Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich, od 2010 pre­zes zarzą­du FRK. Współ­au­tor­ka eks­po­zy­cji Muzeum Katyń­skie­go w Warszawie.

Mał­go­rza­ta Walen­dow­ska, histo­ryk-juda­ist­ka, recen­zent­ka, korek­tor­ka. Publi­ko­wa­ła m.in. w „Mie­sięcz­ni­ku Znak”, „Odrze”, „Twór­czo­ści”. Sta­le współ­pra­cu­je z „Tłu­stym Dru­kiem”. Zain­te­re­so­wa­nia histo­rycz­ne kon­cen­tru­je na histo­rii XX wie­ku, w szcze­gól­no­ści – dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go, II woj­ny świa­to­wej i Holo­kau­stu, lite­ra­tu­rze pol­sko-żydow­skiej i lite­ra­tu­rze jidysz.

dr Mate­usz Zemla, histo­ryk, publi­cy­sta, peda­gog, dzia­łacz spo­łecz­ny, zwią­za­ny z Rodzi­na­mi Katyń­ski­mi, czło­nek zespo­łu perio­dy­ku „Rodo­wód Rodzin Katyń­skich. Biu­le­tyn Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich”. Współ­twór­ca sce­na­riu­sza eks­po­zy­cji Muzeum Katyń­skie­go. Autor książ­ki Zbrod­nia katyń­ska w świe­tle prac Kon­gre­su Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki (1951–1952) (War­sza­wa 2020).