Ist­nie­ją róż­ne bazy danych, gdzie zain­te­re­so­wa­ni Czy­tel­ni­cy znaj­dą wska­zów­ki, jak zdo­by­wać wie­dzę o Zbrod­ni Katyń­skiej. Jed­nak zazwy­czaj są to zesta­wie­nia ogra­ni­cza­ją­ce się do zapi­su biblio­gra­ficz­ne­go, co naj­wy­żej roz­sze­rzo­ne o zda­nie wyja­śnie­nia, o jaki rodzaj publi­ka­cji cho­dzi, zazwy­czaj bez infor­ma­cji o zawar­to­ści. W naszej apli­ka­cji pro­po­nu­je­my szer­szą for­mu­łę: obok kla­sycz­ne­go peł­ne­go zapi­su biblio­gra­ficz­ne­go dołą­cza­ny krót­ką notę infor­ma­cyj­ną. Mamy nadzie­ję, że te infor­ma­cje oka­żą się przy­dat­ne dla nauczy­cie­la, ucznia, stu­den­ta czy po pro­stu pasjo­na­ta histo­rii. W notach sta­ra­li­śmy się pokrót­ce przed­sta­wić treść oraz pomóc w szyb­kiej oce­nie, z jakim tek­stem poten­cjal­ny odbior­ca będzie miał do czy­nie­nia: zapi­sem źró­dło­wym (doku­men­tem), świa­dec­twem (wspo­mnie­niem) czy opra­co­wa­niem nauko­wym (pol­skim i obcojęzycznym).

Pod­czas ponad 30 lat ist­nie­nia Rodzin Katyń­skich tak­że w naszym śro­do­wi­sku powsta­ło wie­le zbio­rów wspo­mnień i doku­men­tów. Wydaw­nic­twa te mia­ły zazwy­czaj cha­rak­ter niszo­wy i nisko­na­kła­do­wy, dla­te­go z cza­sem sta­ły się nie­do­stęp­ne. O ich ist­nie­niu wie­dzą tyl­ko bada­cze pro­ble­ma­ty­ki katyń­skiej, tyl­ko nie­któ­re figu­ru­ją w biblio­gra­fiach katyń­skich. Tym­cza­sem są to nie­kie­dy jedy­ne publi­ka­cje, odno­szą­ce się do kon­kret­nych Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej. Wspo­mnie­nia zbie­ra­no od osób naj­bliż­szych, w póź­nych latach osiem­dzie­sią­tych i dzie­więć­dzie­sią­tych XX wie­ku korzy­sta­no z pamię­ci matek, rodzeń­stwa i żon. Z upły­wem lat bra­ku­je star­sze­go poko­le­nia bez­po­śred­nich świad­ków, o swo­im dzie­dzic­twie piszą dzie­ci Ofiar. Ale tak­że to poko­le­nie odcho­dzi. Jeśli w nie­pa­mię­ci znik­ną przy­go­to­wa­ne przez śro­do­wi­sko Rodzin Katyń­skich publi­ka­cje, znik­ną też ostat­nie śla­dy Ofiar. Dla­te­go szcze­gól­nie chcie­li­by­śmy zaak­cen­to­wać w Biblio­gra­fii Katyń­skiej ist­nie­nie takich pozy­cji. Sta­wia­my je obok ksią­żek zna­nych i uznanych.

Auto­ra­mi not są zarów­no człon­ko­wie Rodzin Katyń­skich, jak i współ­pra­cu­ją­cy z nami nauczy­cie­le histo­rii i pra­cow­ni­cy nauko­wi, zaj­mu­ją­cy się sze­ro­ko rozu­mia­ną tema­ty­ką katyń­ską i ama­to­rzy histo­rii. Mamy nadzie­ję, że for­mu­ła apli­ka­cji spodo­ba się i będzie roz­wi­ja­na. Cze­ka­my na uwa­gi i propozycje.

Zapra­sza­my do współpracy.