Poli­ty­ka Cookies

Poniż­sza Poli­ty­ka Cookies okre­śla zasa­dy zapi­sy­wa­nia i uzy­ski­wa­nia dostę­pu do danych na Urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z Ser­wi­su do celów świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Admi­ni­stra­to­ra Serwisu.

 

§ 1 Definicje

Ser­wis — ser­wis inter­ne­to­wy dzia­ła­ją­cy pod adresem
Ser­wis zewnętrz­ny — ser­wis inter­ne­to­we part­ne­rów, usłu­go­daw­ców lub usłu­go­bior­ców Administratora
Admi­ni­stra­tor — fir­ma, pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność pod adre­sem o nada­nym nume­rze iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP): , świad­czą­ca usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną za pośred­nic­twem Ser­wi­su oraz prze­cho­wu­ją­ca i uzy­sku­ją­ca dostęp do infor­ma­cji w urzą­dze­niach Użytkownika
Użyt­kow­nik — oso­ba fizycz­na, dla któ­rej Admi­ni­stra­tor świad­czy usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­na za pośred­nic­twem Serwisu.
Urzą­dze­nie — elek­tro­nicz­ne urzą­dze­nie wraz z opro­gra­mo­wa­niem, za pośred­nic­twem, któ­re­go Użyt­kow­nik uzy­sku­je dostęp do Serwisu
Cookies (cia­stecz­ka) — dane tek­sto­we gro­ma­dzo­ne w for­mie pli­ków zamiesz­cza­nych na Urzą­dze­niu Użytkownika

 

§ 2 Rodza­je Cookies

Cookies wewnętrz­ne — pli­ki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny Serwisu
Cookies zewnętrz­ne — pli­ki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne Ser­wi­sów zewnętrznych
Cookies sesyj­ne — pli­ki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez Ser­wis pod­czas jed­nej sesji dane­go Urzą­dze­nia. Po zakoń­cze­niu sesji pli­ki są usu­wa­ne z Urzą­dze­nia Użytkownika.
Cookies trwa­łe — pli­ki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez Ser­wis do momen­tu ich ręcz­ne­go usu­nię­cia. Pli­ki nie są usu­wa­ne auto­ma­tycz­nie po zakoń­cze­niu sesji Urzą­dze­nia chy­ba że kon­fi­gu­ra­cja Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka jest usta­wio­na na tryb usu­wa­nie pli­ków Cookie po zakoń­cze­niu sesji Urządzenia.

 

§ 3 Bezpieczeństwo

Mecha­ni­zmy skła­do­wa­nia i odczy­tu — Mecha­ni­zmy skła­do­wa­nia i odczy­tu Cookies nie pozwa­la­ją na pobie­ra­nia jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ani żad­nych infor­ma­cji pouf­nych z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka. Prze­nie­sie­nie na Urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka wiru­sów, koni tro­jań­skich oraz innych roba­ków jest prak­tycz­nie niemożliwe.
Cookie wewnętrz­ne — zasto­so­wa­ne przez Admi­ni­stra­to­ra Cookie wewnętrz­ne są bez­piecz­ne dla Urzą­dzeń Użytkowników
Cookie zewnętrz­ne — za bez­pie­czeń­stwo pli­ków Cookie pocho­dzą­cych od part­ne­rów Ser­wi­su Admi­ni­stra­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści. Lista part­ne­rów zamiesz­czo­na jest w dal­szej czę­ści Poli­ty­ki Cookie.

 

§ 4 Ser­wi­sy zewnętrzne

Admi­ni­stra­tor nie współ­pra­cu­je z ser­wi­sa­mi zewnętrz­ny­mi i Ser­wis nie umiesz­cza ani nie korzy­sta z żad­nych pli­ków zewnętrz­nych pli­ków Cookie.

 

§ 5 Moż­li­wo­ści okre­śla­nia warun­ków prze­cho­wy­wa­nia i uzy­ski­wa­nia dostę­pu na Urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ka przez Serwis

Użyt­kow­nik może w dowol­nym momen­cie, samo­dziel­nie zmie­nić usta­wie­nia doty­czą­ce zapi­sy­wa­nia, usu­wa­nia oraz dostę­pu do danych zapi­sa­nych pli­ków Cookies
Użyt­kow­nik może w dowol­nym momen­cie usu­nąć wszel­kie zapi­sa­ne do tej pory pli­ki Cookie korzy­sta­jąc z narzę­dzi Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka za pośred­nic­twem któ­re­go Użyt­kow­nik korzy­sta z usług Serwisu.

 

§ 6 Wyłą­cze­nie odpowiedzialności

Admi­ni­stra­tor sto­su­je wszel­kie moż­li­we środ­ki w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa danych umiesz­cza­nych w pli­kach Cookie. Nale­ży jed­nak zwró­cić uwa­gę, że zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa tych danych zale­ży od obu stron, w tym dzia­łal­no­ści Użyt­kow­ni­ka oraz sta­nu zabez­pie­czeń urzą­dze­nia z któ­re­go korzysta.
Admi­ni­stra­tor nie bie­rze odpo­wie­dzial­no­ści za prze­chwy­ce­nie danych zawar­tych w pli­kach Cookie, pod­szy­cie się pod sesję Użyt­kow­ni­ka lub ich usu­nię­cie, na sku­tek świa­do­mej lub nie­świa­do­mej dzia­łal­ność Użyt­kow­ni­ka, wiru­sów, koni tro­jań­skich i inne­go opro­gra­mo­wa­nia szpie­gu­ją­ce­go, któ­ry­mi może być zain­fe­ko­wa­ne Urzą­dze­nie Użytkownika.
Usłu­gi świad­czo­ne przez pod­mio­ty trze­cie są poza kon­tro­lą Admi­ni­stra­to­ra. Pod­mio­ty te mogą w każ­dej chwi­li zmie­nić swo­je warun­ki świad­cze­nia usług, cel oraz wyko­rzy­sta­nie pli­ków cookie. Admi­ni­stra­tor nie odpo­wia­da na tyle na ile pozwa­la na to pra­wo za dzia­ła­nie pli­ków cookies uży­wa­nych przez ser­wi­sy part­ner­skie. Użyt­kow­ni­cy w każ­dej chwi­li mogą samo­dziel­nie zarzą­dzać zezwo­le­nia­mi i usta­wie­nia­mi pli­ków cookie dla każ­dej dowol­nej witryny.

 

§ 7 Wyma­ga­nia Serwisu

Ogra­ni­cze­nie zapi­su i dostę­pu do pli­ków Cookie na Urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka może spo­wo­do­wać nie­pra­wi­dło­we dzia­ła­nie nie­któ­rych funk­cji Serwisu.
Admi­ni­stra­tor nie pono­si żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści za nie­pra­wi­dło­wo dzia­ła­ją­ce funk­cje Ser­wi­su w przy­pad­ku gdy Użyt­kow­nik ogra­ni­czy w jaki­kol­wiek spo­sób moż­li­wość zapi­sy­wa­nia i odczy­tu pli­ków Cookie.

 

§ 8 Zmia­ny w Poli­ty­ce Cookie

Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo do dowol­nej zmia­ny niniej­szej Poli­ty­ki Cookie bez koniecz­no­ści infor­mo­wa­nia o tym użytkowników.
Wpro­wa­dzo­ne zmia­ny w Poli­ty­ce Cookie zawsze będą publi­ko­wa­ne na tej stronie.
Wpro­wa­dzo­ne zmia­ny wcho­dzą w życie w dniu publi­ka­cji Poli­ty­ki Cookie.