Tytuł

Jubi­le­usz 30. lat pra­cy Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­na Katyń­ska w Lublinie

Opra­co­wa­nie:

Wydaw­ca:

Miej­sce wydania:

Data wyda­nia:

Opis:

Danu­ta Malon

Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej, Oddział w Lublinie

Lublin

2019

ss. 12

Jubi­le­usz 30. lat pra­cy Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­na Katyń­ska w Lubli­nie to czwar­te takie wydaw­nic­two w for­mie fol­de­ru. Trzy poprzed­nie opi­sy­wa­ły pra­cę w 10., 20. i 25. rocz­ni­cę Sto­wa­rzy­sze­nia, opi­sy­wa­ne tutaj jest pod­su­mo­wa­niem dzia­łal­no­ści z lat 1989–2019.

Fol­der skła­da się z 12 stron i jest skró­to­wym opi­sem oraz pre­zen­ta­cją zdjęć z 30 lat pra­cy lubel­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej. Aka­pi­ty wstęp­ne to krót­ki zarys histo­rii Zbrod­ni Katyń­skiej, opis trud­nych lat życia rodzin Ofiar Katy­nia w okre­sie komu­ni­zmu oraz czas powsta­wa­nia w Lubli­nie Rodzi­ny Katyń­skiej. Następ­nie opis pierw­sze­go dzia­ła­nia, jakim było zor­ga­ni­zo­wa­nie 13 kwiet­nia 1990 roku wysta­wy przed­sta­wia­ją­cej praw­dzi­wą histo­rię Zbrod­ni Katyń­skiej. Była to pierw­sza na Lubelsz­czyź­nie wysta­wa o Katy­niu. Eks­po­na­ta­mi były pamiąt­ki rodzin­ne, po 50 latach ukry­wa­nia wydo­by­te z rodzin­nych archi­wów. Wysta­wa cie­szy­ła się wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem lubli­nian, ale budzi­ła tak­że wie­le skraj­nych odczuć odno­śnie wyraź­ne­go wska­za­nia NKWD jako spraw­cy doko­na­nej zbrodni.

Kolej­ne wyzwa­nia opi­sa­ne w fol­de­rze to decy­zja o budo­wie sym­bo­licz­nej Mogi­ły Katyń­skiej na cmen­ta­rzu woj­sko­wym w Lubli­nie, a tak­że posta­no­wie­nie o upa­mięt­nie­niu ofiar Katy­nia w publi­ka­cji. Pierw­sze mie­sią­ce pra­cy Rodzi­ny Katyń­skiej wypeł­nio­ne były orga­ni­za­cją spo­tkań w szko­łach, świe­tli­cach, klu­bach, kościo­łach – w ten spo­sób bli­scy Ofiar sta­ra­li się odkła­my­wać fał­szo­wa­ną przez lata histo­rię Zbrod­ni Katyńskiej.

Sta­ra­nia o nada­nie jed­nej z ulic nazwy Ofiar Katy­nia, nagło­śnie­nie akcji sadze­nia Dębów Katyń­skich, licz­ne spo­tka­nia z mło­dzie­żą i orga­ni­za­cja kon­kur­sów te przed­się­wzię­cia opi­sa­no na kolej­nych stro­nach fol­de­ru. Przed­sta­wio­no rów­nież corocz­ną orga­ni­za­cję obcho­dów rocz­ni­cy Zbrod­ni Katyń­skiej i agre­sji sowiec­kiej na Polskę.

Dalej opi­sa­no pro­ces budo­wy Pomni­ka Ofiar Katy­nia, przy któ­rym odby­wa­ją się uro­czy­sto­ści woje­wódz­kie, a tak­że mowa jest o włą­cze­niu się Rodzi­ny Katyń­skiej w two­rze­nie kapli­cy katyń­skiej. Wspo­mnia­no rów­nież o udzia­le Sto­wa­rzy­sze­nia w budo­wie pomni­ków katyń­skich przy Komen­dzie Woje­wódz­kiej Poli­cji w Lubli­nie i Koście­le Gar­ni­zo­no­wym, a tak­że pię­ciu tablic inskryp­cyj­nych upa­mięt­nia­ją­cych ofia­ry Katy­nia w kościo­łach i szkołach.

Odręb­ną część sta­no­wią wspo­mnie­nia o piel­grzym­kach na Pol­skie Cmen­ta­rze Wojen­ne orga­ni­zo­wa­nych przez (od 2016 roku już nie­ist­nie­ją­cą) Radę Ochro­ny Pamię­ci Walk i Męczeń­stwa za pośred­nic­twem Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich. Opi­sa­no też wyjaz­dy do Lwo­wa, gdzie funk­cjo­no­wa­ła Rodzi­na Katyń­ska, oraz udział w róż­nych uro­czy­sto­ściach pań­stwo­wych i patrio­tycz­nych, pod­czas któ­rych lubel­ska Rodzi­na Katyń­ska zazna­cza­ła swą obec­ność pocz­tem sztandarowym.

Krze­wie­nie pamię­ci Ofiar Katy­nia poprzez licz­ne publi­ka­cje, fol­de­ry, kar­ty oko­licz­no­ścio­we, eks­li­bri­sy, meda­le pamiąt­ko­we to kolej­ny roz­dział zapre­zen­to­wa­nej dzia­łal­no­ści. Na ostat­niej stro­nie wspo­mnia­no też o meda­lach, odzna­cze­niach, dyplo­mach i licz­nych podzię­ko­wa­niach otrzy­ma­nych od władz pań­stwo­wych, samo­rzą­do­wych i spo­łecz­nych w dowód uzna­nia za dzia­łal­ność człon­ków Rodzi­ny. Koń­co­wy aka­pit zawie­ra podzię­ko­wa­nia za życz­li­wość i pomoc w 30-let­niej dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia wymie­nio­nym insty­tu­cjom, orga­ni­za­cjom i oso­bom fizycznym.

Ze wzglę­du na obję­tość fol­de­ru zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły doko­na­nia naj­więk­sze i upa­mięt­nia­ją­ce Ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej. Poka­za­no też wyda­rze­nia, któ­re orga­ni­zo­wa­ne są cyklicz­nie w każ­dym roku kalen­da­rzo­wym, a tak­że wyni­ka­ją­ce z róż­nych innych rocznic.

Ostat­ni aka­pit tre­ści fol­de­ru, któ­ry zmu­sza do reflek­sji, brzmi: „Czy Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzi­na Katyń­ska Lublin przez 30 lat swo­jej dzia­łal­no­ści zro­bi­ła wystar­cza­ją­co dużo, aby pamięć o ofia­rach Katy­nia trwa­ła? Czy po latach kłam­stwa i wie­lo­let­nie­go przy­mu­so­we­go mil­cze­nia histo­ria Zbrod­ni Katyń­skiej nie zosta­nie przez potom­nych zapomniana?”

W fol­de­rze zamiesz­czo­no 36 zdjęć. Jest to doku­men­ta­cja wybra­nych wyda­rzeń, uro­czy­sto­ści i przed­się­wzięć Rodzi­ny Katyń­skiej. Dru­ku fol­de­ru doko­nał Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej Oddział w Lubli­nie, gdzie 9 grud­nia 2019 roku zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła uro­czy­stość 30-lecia Stowarzyszenia.

Opra­co­wa­ła Danu­ta Malon