Tytuł

Lubel­ska Lista Katyńska

Opra­co­wa­nie:

Wydaw­ca:

Miej­sce wydania:

Data wyda­nia:

Opis:

Iden­ty­fi­ka­tor ISBN:

Adam Winiarz

Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Marii Curie-Skłodowskiej

Lublin

1997

ss. 450

83-227-0928-5

Wer­sja zdi­gi­ta­li­zo­wa­na: na stro­nie Biblio­te­ki Cyfro­wej UMCS

  • skrót wstę­pu w języ­ku angiel­skim, nie­miec­kim i rosyjskim
  • wykaz zamiesz­czo­nych biogramów
  • indeks nazwisk
  • aneks (zawie­ra map­ki obo­zów spe­cjal­nych NKWD, ska­ny frag­men­tów list wywo­zo­wych, zdję­cia zbio­ro­we z okre­su II Rzeczypospolitej)
  • recen­zen­ci: dr Andrzej Kon­stan­kie­wicz, prof. dr hab. Ryszard Kucha

Ini­cja­ty­wa powsta­nia publi­ka­cji zro­dzi­ła się w lubel­skiej Rodzi­nie Katyń­skiej. Człon­ko­wie orga­ni­za­cji posta­no­wi­li w ten spo­sób upa­mięt­nić swo­ich Bli­skich zamor­do­wa­nych przez NKWD w 1940 roku. Książ­ka jest bio­gra­fią obej­mu­ją­cą 260 nazwisk, w latach 1990-1996 zgło­szo­nych do powsta­łej w Lubli­nie Rodzi­ny Katyń­skiej, jako ofia­ry sze­ro­ko rozu­mia­nej Zbrod­ni Katyń­skiej. Obec­nie sta­no­wi to oko­ło 50% nazwisk zamor­do­wa­nych zwią­za­nych z Lubelszczyzną.

Źró­dłem bio­gra­mów były pisem­ne i ust­ne infor­ma­cje zbie­ra­ne od naj­bliż­szych, doku­men­ty i inne pamiąt­ki z archi­wów rodzin­nych osób zamor­do­wa­nych, a tak­że zacho­wa­ne przez ich zna­jo­mych i przy­ja­ciół. Otrzy­ma­ne dane uzu­peł­nio­ne zosta­ły doku­men­ta­cją archi­wal­ną pozy­ska­ną z Cen­tral­ne­go Archi­wum Woj­sko­we­go w Rem­ber­to­wie, Archi­wum Pań­stwo­we­go w Lubli­nie, Archi­wum Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go i innych źródeł.

We wstę­pie opi­sa­no pro­ces powsta­wa­nia książ­ki i w skró­cie histo­rię Zbrod­ni Katyń­skiej. Zasad­ni­czą część wydaw­nic­twa wypeł­nia­ją życio­ry­sy i zdję­cia poszcze­gól­nych zamor­do­wa­nych, sto­pień woj­sko­wy lub poli­cyj­ny, a w przy­pad­ku rezer­wi­stów infor­ma­cje o funk­cji wyko­ny­wa­nej przed wybu­chem II woj­ny świa­to­wej. W nie­któ­rych przy­pad­kach wska­za­no miej­sca wal­ki z kam­pa­nii wrze­śnio­wej 1939. Przy wie­lu syl­wet­kach umiesz­czo­no wspo­mnie­nia o życiu rodzin­nym i losie ich naj­bliż­szych. Nazwi­ska Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej upo­rząd­ko­wa­no według miejsc osa­dze­nia w obo­zach NKWD: Kozielsk, Ostasz­ków i Sta­ro­bielsk oraz w miej­scach wów­czas nieznanych.

Każ­dy bio­gram napi­sa­ny przez bli­skie­go Ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej był przez odpo­wie­dzial­ne­go za wydaw­nic­two dr. Ada­ma Winia­rza ana­li­zo­wa­ny i ewen­tu­al­nie uzu­peł­nia­ny nie­zna­ny­mi dany­mi, doty­czą­cy­mi przede wszyst­kim okre­su służ­by woj­sko­wej oraz kam­pa­nii wrze­śnio­wej. Następ­nie ponow­nie pra­ca zwra­ca­na była do akcep­ta­cji auto­ro­wi bio­gra­mu. Pro­ces ten znacz­nie wydłu­żył czas opra­co­wa­nia książ­ki, ale zapo­biegł pomył­kom i nie­ści­sło­ściom. Pisa­nie bio­gra­mów, uzgod­nie­nia, wyszu­ki­wa­nie kolej­nych nazwisk, danych wzbo­ga­ca­ją­cych treść histo­rii życia ofiar Katy­nia trwa­ło kil­ka lat. Doło­żo­no wszel­kich sta­rań, aby życie zamor­do­wa­nych i peł­nio­ną przez nich służ­bę Ojczyź­nie poka­zać w spo­sób jak naj­bar­dziej dokład­ny, aby pod­kre­ślić ich zasłu­gi dla Pol­ski. Poka­zać ich jako naszych Bohaterów!

Książ­ka jest pomni­kiem zamor­do­wa­nych, sta­no­wi jed­no­cze­śnie wspo­mnie­nie o histo­rii życia pol­skich ofi­ce­rów, poli­cjan­tów i funk­cjo­na­riu­szy innych służb II Rze­czy­po­spo­li­tej, zwią­za­nych z Lubelsz­czy­zną, któ­rych życie zosta­ło w 1940 roku bestial­sko prze­rwa­ne strza­łem w tył głowy.

Opra­co­wa­ła Danu­ta Malon