Miniatura_Publikacje Rodzin Katyńskich -- Czasopisma

„Rodowód Rodzin Katyńskich. Biuletyn Federacji Rodzin Katyńskich” 2011–2012, nr 1: Bykownia 2012

W latach dzie­więć­dzie­sią­tych XX wie­ku śro­do­wi­sko Rodzi­ny Katyń­skiej w Gdy­ni zaczę­ło wyda­wać biu­le­tyn o nazwie „Rodo­wód”. Pomy­sło­daw­cą był nie­zrów­na­ny pre­zes tam­tej­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia, Andrzej Spa­ni­ly (1939–2004). Wyda­wa­ny w for­mie mie­sięcz­ni­ka, począt­ko­wo skrom­ną sza­tą przy­po­mi­na­ją­cy bez­de­bi­to­we wydaw­nic­twa „dru­gie­go obie­gu” z cza­sów (nie­daw­ne­go) PRL, „Rodo­wód” bar­dzo szyb­ko dotarł do Rodzin Katyń­skich w całym kra­ju i stop­nio­wo prze­kształ­cił się w biu­le­tyn środowiska.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

30-lecie Rodziny Katyńskiej Bydgoszcz, część 3: 2011–2020

Ta nie­wiel­kich roz­mia­rów publi­ka­cja jest czę­ścią cyklu wydaw­ni­cze­go Byd­go­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej, któ­re­go celem jest uka­zy­wa­nie dzia­łań podej­mo­wa­nych na rzecz pamię­ci o Bli­skich zamor­do­wa­nych przez NKWD w 1940 roku. Pierw­sza część serii uka­za­ła się w 2000 roku.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Adam Zaleski, Zbrodnia Katyńska

Ta bar­dzo kame­ral­na pozy­cja już swym tytu­łem stresz­cza naj­waż­niej­sze tezy: poświę­co­ne pamię­ci ojca stu­dium syna, któ­ry na pod­sta­wie dostęp­nych źró­deł sta­ra się odtwo­rzyć ostat­nie mie­sią­ce życia jeń­ca Sta­ro­biel­ska, zamor­do­wa­ne­go w Charkowie.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje Rodzin Katyńskich -- Źródła

Andrzej Rieger, Zapiski z Kozielska…

Zapi­ski z Koziel­ska sta­no­wią frag­ment nie­zwy­kłych świa­dectw, zna­le­zio­nych z dołach śmier­ci w Katy­niu. To, co noto­wał w obo­zie jeniec­kim Andrzej Rie­ger, zosta­ło po raz pierw­szy opu­bli­ko­wa­ne w Pamięt­ni­kach zna­le­zio­nych w Katy­niu (wyda­nie dru­gie, roz­sze­rzo­ne, Edi­tions Spo­tka­nia, Paryż–Warszawa 1990, z błęd­ną for­mą nazwi­ska „Riger”). Osob­ne wyda­nie w serii Biblio­te­ka Katyń­ska przy­go­to­wał syn, pro­fe­sor Janusz Andrzej Rieger.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Charków, Katyń, Miednoje. Polskie cmentarze wojenne, red. Andrzej Spanily

Otwar­cie w 2000 roku trzech nekro­po­lii katyń­skich w Char­ko­wie (17 czerw­ca), Katy­niu (28 lip­ca) i Mied­no­je (2 wrze­śnia) było zwień­cze­niem wie­lo­let­nie­go ocze­ki­wa­nia na god­ny pogrzeb Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej i reali­za­cją ini­cja­ty­wy Fede­ra­cji Rodzin Katyń­skich przez Radę Ochro­ny Pamię­ci Walk i Męczeń­stwa, kie­ro­wa­ną przez jej sekre­ta­rza Andrze­ja Przewoźnika.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Franciszek Orawiec (1896–1940). Poronianin, który zginął w Katyniu

Bro­szu­ra ta zosta­ła przy­go­to­wa­na z związ­ku z pro­jek­tem edu­ka­cyj­nym Katyń… oca­lić od zapo­mnie­nia – w 2009 roku uczest­ni­czy­ła w nim mło­dzież z Gim­na­zjum im. Jana Paw­ła II w Zębie, a wspar­cia udzie­li­li Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry i Gmi­na Biblio­te­ka Publicz­na oraz Oddział Związ­ku Pod­ha­lan w Poroninie.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje Rodzin Katyńskich - Świadectwa i wspomnienia

Józef Bocheński, …tylko nie mogą wrócić… Dowody w sprawie sowieckiego mordu w Katyniu

„Napi­sa­łem pra­cę lep­szą lub gor­szą, ale tyl­ko tak, jak dyk­to­wa­ły mi pozna­ne i gro­ma­dzo­ne wie­le lat mate­ria­ły” – pisze zamiast pod­su­mo­wa­nia swo­jej książ­ki Józef Bocheń­ski. „Nie rosz­czę sobie pre­ten­sji do zysków, nagród lub nawet uzna­nia, bo nie dla­te­go ta pra­ca powsta­ła”. Autor, któ­re­mu – jak sam pisze – „w 1940 r. zawa­lił się świat”, na wła­sną rękę i wła­snym sump­tem bada dostęp­ne źró­dła doty­czą­ce Zbrod­ni Katyń­skiej, chcąc usta­lić, jaki los spo­tkał jego ojca oraz pozo­sta­łych ofi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go, wzię­tych w 1939 roku do nie­wo­li przez Sowietów.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Józef Skotnicki, Krzyż Katyński w Krakowie

Józef Skot­nic­ki, wie­lo­let­ni dyrek­tor kra­kow­skie­go Ogro­du Zoo­lo­gicz­ne­go, zapi­sał się w pej­za­żu mia­sta nie tyl­ko przez swo­ją pra­cę w Lesie Wol­skim. Rodzin­na histo­ria zwią­za­ła go z tra­ge­dią katyń­ską: ofia­rą zbrod­ni był wuj auto­ra, kapi­tan służ­by sta­łej Mie­czy­sław Roman Boche­nek. Bro­szu­ra o kra­kow­skim upa­mięt­nie­niu – krzy­żu sto­ją­cym u stóp Wawe­lu – zaczy­na się więc w ser­cu indy­wi­du­al­nej rodzin­nej historii.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Jubileusz 30. lat pracy Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Lublinie

Fol­der skła­da się z 12 stron i jest skró­to­wym opi­sem oraz pre­zen­ta­cją zdjęć z 30 lat pra­cy lubel­skiej Rodzi­ny Katyń­skiej. Aka­pi­ty wstęp­ne to krót­ki zarys histo­rii Zbrod­ni Katyń­skiej, opis trud­nych lat życia rodzin Ofiar Katy­nia w okre­sie komu­ni­zmu oraz czas powsta­wa­nia w Lubli­nie Rodzi­ny Katyńskiej.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Konrad Czernielewski, Ryszard Iwanicki, Henryk Siemiński, Rozstrzelany życia los…

Jest to jed­na z pozy­cji, przy­go­to­wa­nych bez­po­śred­nio przez Rodzi­ny Katyń­skie i wyda­nych dzię­ki ich deter­mi­na­cji i sta­ra­niom. W tym przy­pad­ku ini­cja­ty­wę Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­na Katyń­ska w Łodzi wspar­ła Rada Ochro­ny Pamię­ci Walk i Męczeń­stwa oraz Wydział Spraw Oby­wa­tel­skich Urzę­du Mia­sta Łodzi. Wymie­nio­ny na stro­nie redak­cyj­nej zespół dowo­dzi, że było to przed­się­wzię­cie anga­żu­ją­ce siły całe­go śro­do­wi­ska Rodzin.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Krystian Bedyński, Kaliszanie – ofiary zbrodni katyńskiej

Z okład­ki spo­glą­da­ją posta­ci z odle­głej epo­ki. Ich syl­wet­ki są jak­by zamglo­ne, z sepio­wej sza­ro­ści wyła­nia­ją się twa­rze męż­czyzn ubra­nych w mun­du­ry, poważ­nych, sku­pio­nych na obiek­ty­wie apa­ra­tu, zasty­głych; na jed­nym ze zdjęć jest też kobie­ta, widocz­nie towa­rzy­szą­ca swo­je­mu part­ne­ro­wi w jakiejś uro­czy­stej chwi­li – może zdję­cie ślub­ne? Na stro­nie przed­ty­tu­ło­wej infor­ma­cja o wyda­niu w 70. rocz­ni­cę Zbrod­ni Katyń­skiej, ilu­stro­wa­na zdję­ciem Dele­ga­cji Służ­by Wię­zien­nej; funk­cjo­na­riusz trzy­ma­ją urnę z zie­mią sym­bo­licz­nie pobra­ną z gro­bu gene­ra­ła Mie­czy­sła­wa Smo­ra­wiń­skie­go (26 wrze­śnia 2009). 

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje Rodzin Katyńskich - Świadectwa i wspomnienia

Ks. Zdzisław Peszkowski, Pamięć Golgoty Wschodu

Nie­wiel­kich roz­mia­rów pra­ca autor­stwa jed­ne­go z oca­la­łych jeń­ców Koziel­ska. Wyod­ręb­nić moż­na w niej trzy naj­istot­niej­sze czę­ści: pre­zen­ta­cję fak­tów i doku­men­tów na temat Zbrod­ni Katyń­skiej, prze­my­śle­nia auto­ra na temat auto­ry­ta­ry­zmu i powo­jen­nych rela­cji Pol­ski z agre­so­ra­mi z okre­su II woj­ny świa­to­wej, hitle­row­ski­mi Niem­ca­mi i sowiec­ką Rosją, oraz wojen­ne dzie­je Peszkowskiego.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

ksiądz Zdzisław Peszkowski, Wspomnienia jeńca z Kozielska

Autor książ­ki, jeden z garst­ki oca­la­łych jeń­ców obo­zu koziel­skie­go, poświę­cił kil­ka ksią­żek i wie­le arty­ku­łów histo­rii swo­jej i wspo­mnie­niom towa­rzy­szy, któ­rzy zosta­li zamor­do­wa­ni w katyń­skim lesie. Uro­dzo­ny w 1918 roku w Sano­ku, Zdzi­sław Pesz­kow­ski her­bu Jastrzę­biec był w chwi­li wybu­chu woj­ny pod­cho­rą­żym kawa­le­rii Woj­ska Pol­skie­go. Aresz­to­wa­ny przez Sowie­tów 20 wrze­śnia 1939 w Pomo­rza­nach, przez Woło­czy­ska został prze­trans­por­to­wa­ny do obo­zu spe­cjal­ne­go NKWD w Kozielsku.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje Rodzin Katyńskich -- Opracowania naukowe

Lista lekarzy weterynarii jeńców obozów w Kozielsku, Starobielsku zamordowanych w Katyniu i Charkowie

Jak czy­ta­my we wstę­pie, pre­zen­to­wa­ne wydaw­nic­two jest pokło­siem sesji nauko­wej, poświę­co­nej losom, jakie sta­ły się udzia­łem pol­skich leka­rzy wete­ry­na­rii pod­czas II woj­ny świa­to­wej, oraz wal­ce, jaką wte­dy podej­mo­wa­li. Sesja odby­ła się w dniach 8-10 paź­dzier­ni­ka 1993 roku, a zor­ga­ni­zo­wa­ło ją Pol­skie Towa­rzy­stwo Nauk Wete­ry­na­ryj­nych (Sek­cja Histo­rii Medy­cy­ny Wete­ry­na­ryj­nej), Kra­jo­wa Izba Leka­r­sko-Wete­­ry­­na­­ry­j­na, Wydział Wete­ry­na­ryj­ny Szko­ły Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie oraz Muzeum Wete­ry­na­rii w Ciechanowcu.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje Rodzin Katyńskich -- Opracowania naukowe

Lubelska Lista Katyńska

Ini­cja­ty­wa powsta­nia publi­ka­cji zro­dzi­ła się w lubel­skiej Rodzi­nie Katyń­skiej. Człon­ko­wie orga­ni­za­cji posta­no­wi­li w ten spo­sób upa­mięt­nić swo­ich Bli­skich zamor­do­wa­nych przez NKWD w 1940 roku. Książ­ka jest bio­gra­fią obej­mu­ją­cą 260 nazwisk, w latach 1990-1996 zgło­szo­nych do powsta­łej w Lubli­nie Rodzi­ny Katyń­skiej, jako ofia­ry sze­ro­ko rozu­mia­nej Zbrod­ni Katyń­skiej. Obec­nie sta­no­wi to oko­ło 50% nazwisk zamor­do­wa­nych zwią­za­nych z Lubelszczyzną.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Marek Jończyk, Ilona Religa, Na straży pamięci. 30 lat działalności Stowarzyszenia „Kielecka Rodzina Katyńska”

Ist­nie­ją­ce od roku 1989 lokal­ne Rodzi­ny Katyń­skie oraz ogól­no­pol­ska Fede­ra­cja Rodzin Katyń­skich kon­cen­tro­wa­ły się na celach sta­tu­to­wych – upa­mięt­nie­niu swo­ich bli­skich, Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej, oraz ujaw­nie­niu wszel­kich oko­licz­no­ści i doku­men­tów tego wyda­rze­nia. Zapa­trze­ni w te cele, czę­sto zapo­mi­na­li­śmy o sobie. Ten brak ujaw­nił się, kie­dy zaczę­ły się kur­czyć sze­re­gi zało­ży­cie­li Rodzin: odcho­dzi­ły żony, rodzeń­stwo, a z cza­sem dzie­ci. Tym­cza­sem dzie­dzic­two spra­wy Katy­nia wyma­ga też udo­ku­men­to­wa­nia doko­nań, któ­rych auto­ra­mi są człon­ko­wie Rodzin Katyń­skich. Trze­ba zacho­wać od zapo­mnie­nia te zasłu­żo­ne osoby.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Nasi Ojcowie. Ofiary Zbrodni Katyńskiej, których rodziny zamieszkują Podbeskidzie

Jak pisze w sło­wie od redak­to­ra Jacek Kachel: „Zbrod­nia katyń­ska ma kil­ka wymia­rów”. Moż­na mówić o niej w kon­tek­ście wiel­kiej histo­rii i poli­ty­ki mię­dzy­na­ro­do­wej, moż­na wska­zy­wać jej miej­sce w pol­skich dzie­jach i zna­cze­nie dla pro­ce­sów, zacho­dzą­cych w Pol­sce po II woj­nie świa­to­wej, moż­na wresz­cie kon­cen­tro­wać się na losach poje­dyn­czych Ofiar. Publi­ka­cje przy­go­to­wy­wa­ne przez Rodzi­ny Katyń­skie są – co zro­zu­mia­łe – poświę­co­ne przede wszyst­kim temu ostat­nie­mu, intym­ne­mu wymiarowi.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Pamięci Naszych Ojców. Z życia Rodzin Katyńskich Polski Południowej 1989–1995

To jest książ­ka pisa­na ser­cem. Z pozo­ru zwy­kła kro­ni­ka: zbiór oko­licz­no­ścio­wy, wyda­ny w 55. rocz­ni­cę Zbrod­ni Katyń­skiej. Z per­spek­ty­wy minio­nych lat widać jed­nak, jak nie­zwy­kła była dyna­mi­ka dzia­ła­nia Rodzin Katyń­skich w pierw­szych latach po 1989 roku. Powsta­łe na fali odkła­my­wa­nia histo­rii po epo­ce PRL lokal­ne sto­wa­rzy­sze­nia swo­ją ener­gią spra­wia­ły rze­czy wcze­śniej niewyobrażalne.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Pamięć nie dała się zgładzić…

Skrom­ny jubi­le­usz 15. lat pra­cy Sto­wa­rzy­sze­nia był oka­zją do wspo­mnień, reflek­sji, ale i do wyra­że­nia uzna­nia tym, któ­rzy wie­le swo­je­go cza­su i sił wnie­śli w dzia­łal­ność orga­ni­za­cji. Aby oca­lić te fak­ty od zapo­mnie­nia, a przede wszyst­kim dać wyraz pamię­ci o pomor­do­wa­nych – Ofia­rach katyń­skich, posta­no­wio­no wyda­rze­nia lat wspól­nej pra­cy utrwa­lić w for­mie wydawnictwa.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Pokolenie 2000 o Katyniu

Spra­wa katyń­ska sta­ła się jed­nym z fun­da­men­tów deba­ty o histo­rii toczo­nej w Pol­sce po 1989 roku. To wciąż nie­wy­czer­pa­ny temat badaw­czy, ale rów­nież waż­ny ele­ment życia publicz­ne­go, poli­ty­ki histo­rycz­nej czy – dopre­cy­zo­wu­jąc – poli­ty­ki (post)pamięci, ele­ment patrio­tycz­nej rytu­al­no­ści pań­stwa oraz orga­ni­za­cji pozarządowych.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje Rodzin Katyńskich -- Źródła

Słowa tęsknoty. Zachowane listy jeńców Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska

Nie­zwy­kły zbiór, będą­cy świa­dec­twem kul­ty­wo­wa­nej przez dzie­się­cio­le­cia wię­zi mię­dzy człon­ka­mi Rodzin Katyń­skich a ich bli­ski­mi, Ofia­ra­mi Zbrod­ni Katyń­skiej – fak­sy­mi­le zacho­wa­nych ory­gi­na­łów i transkrypcje.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Stanisław Zając, Pokój Wam. Ocalić od zapomnienia

Mamy przed sobą jeden z pierw­szych, tak obszer­nych zbio­rów wspo­mnień o Ofia­rach Zbrod­ni Katyń­skiej, przy­go­to­wa­nych po roku 1989 w śro­do­wi­sku Rodzin Katyń­skich. Moż­na bez prze­sa­dy stwier­dzić, że w pio­nier­skim okre­sie funk­cjo­no­wa­nia sto­wa­rzy­szeń zrze­sza­ją­cych bli­skich Ofiar gro­ma­dze­nie takich zapi­sków było jed­nym z głów­nych dzia­łań. Prze­cho­wy­wa­ne przez dzie­się­cio­le­cia komu­ni­stycz­ne­go PRL-u, chro­nio­ne przez zakła­ma­niem, histo­rie rodzin­ne wresz­cie wydo­sta­ły się na świa­tło dzienne.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje RK

Tadeusz Pieńkowski, Droga polskich żołnierzy do Katynia, Miednoje, Piatichotek i…?

Tade­usz Pień­kow­ski poświę­cił nie­mal całe życie na bada­nie losów pol­skich ofi­ce­rów pomor­do­wa­nych w Katy­niu. Jed­ną z ofiar sowiec­kiej zbrod­ni był bowiem ojciec Tade­usza – kapi­tan Ludwik Pień­kow­ski. Sam autor rów­nież doświad­czył sowiec­kie­go ter­ro­ru – aresz­to­wa­ny w 1939 roku przez NKWD, trzy lata spę­dził w sowiec­kich wię­zie­niach i obo­zach pra­cy przy­mu­so­wej. Doświad­cze­nia te wpły­nę­ły na wybór dro­gi życio­wej auto­ra, któ­ry nie­stru­dze­nie badał i doku­men­to­wał śla­dy Zbrod­ni Katyń­skiej. Jed­nym z efek­tów tej pra­cy jest oma­wia­na publikacja.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje Rodzin Katyńskich - Świadectwa i wspomnienia

Teresa Kaczorowska, Dzieci Katynia

W przed­mo­wie do zbio­ru tek­stów autor­ka opi­su­je swo­je inten­cje: nale­ży do poko­le­nia, któ­re w okre­sie PRL w szko­le zetknę­ło się z tema­tem Zbrod­ni Katyń­skiej w wer­sji zakła­ma­nej, stąd koja­rzy­ła tę pro­ble­ma­ty­kę z nie­do­po­wie­dze­nia­mi i z praw­dą szep­ta­ną w rodzin­nym zaci­szu. Zapew­ne taki punkt wyj­ścia – histo­ria ukry­wa­na w domu – spo­wo­do­wał, że po latach, w innych warun­kach poli­tycz­nych, kie­dy w nie­pod­le­głej Pol­sce prze­sta­ło ist­nieć kłam­stwo katyń­skie, zde­cy­do­wa­ła się na bez­po­śred­ni kon­takt z dzieć­mi ofiar.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje Rodzin Katyńskich - Świadectwa i wspomnienia

Tymon Kretschmer, Izabella Sariusz-Skąpska, Cień Katynia. Bykownia

Losy ukra­iń­skiej Bykow­ni, któ­rym poświę­co­ny jest Cień Katy­nia, przez dłu­gi czas pozo­sta­wa­ły zakry­te i nie­roz­po­zna­ne, choć zgi­nę­ło tu – jak się sza­cu­je – od 30 do nawet ponad 120 tysię­cy osób (w więk­szo­ści były to ukra­iń­skie ofia­ry Wiel­kiej Czyst­ki). Jej począt­ki się­ga­ją 1937 roku.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje Rodzin Katyńskich -- Opracowania naukowe

Zbrodnia Katyńska. Wielkopolanie w dołach śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje

Nie­wiel­ki roz­mia­ra­mi, ale nie­zwy­kle sta­ran­nie wyda­ny album przy­po­mnia­no w 15-lecie powo­ła­nia Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej. Jest to wyda­nie dru­gie i popra­wio­ne publi­ka­cji towa­rzy­szą­cej wysta­wie z 2010 roku, przy­go­to­wa­nej w Pozna­niu i poświę­co­nej wybra­nym syl­wet­kom Wiel­ko­po­lan, Ofiar Zbrod­ni Katyńskiej.

Czy­taj dalej…
Miniatura_Publikacje Rodzin Katyńskich -- Opracowania naukowe

Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej – ofiary Zbrodni Katyńskiej

Opi­sy­wa­na publi­ka­cja sku­pia się na wybra­nych gru­pach – cho­dzi o żoł­nie­rzy Kor­pu­su Ochro­ny Pogra­ni­cza (KOP) i funk­cjo­na­riu­szy Stra­ży Gra­nicz­nej (SG). To oni, sto­ją­cy na stra­ży pol­skich gra­nic, za swo­ją służ­bę zapła­ci­li życiem tak­że jako ofia­ry Zbrod­ni Katyń­skiej. Poszcze­gól­ne tek­sty ukła­da­ją się w ich por­tret zbio­ro­wy. Zespół auto­rów poka­zu­je ich na sze­ro­kim pla­nie historycznym.

Czy­taj dalej…